Defterdarlığımızın görevleri 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Bölümünde belirlenen görevlerden oluşmaktadır. Buna göre; Bakanlık taşra teşkilatı, Defterdarlıklardan oluşur.

DEFTERDAR

Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.

DEFTERDARLIK BİRİMLERİ

Defterdarlık birimleri, Defterdarın yönetimi altında, Muhasebe ve Muhakemat ve Personel Müdürlüklerinden oluşur.

Büyükşehir belediye sınırları içinde, ayrıca ilçe teşkilatı bulunan il merkezlerindeki ilçe Malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya Defterdarlığa bağlıdır.

1-Muhasebat Birimleri

Muhasebat Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerinden oluşur.

Muhasebe Müdürlükleri

Muhasebe Müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere Defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.

Saymanlık Müdürlükleri

Saymanlık Müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye saymanlıkları da bulundukları illerdeki Defterdarlıklara bağlıdırlar.

Malmüdürlükleri

Malmüdürlüğü, vezne ve Muhasebe Servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine Avukatlığı servislerinden oluşur. Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.

2-Muhakemat Birimleri

Muhakemat birimleri, Muhakemat Müdürlükleri ve Müdürlük olmayan yerlerde Hazine Avukatlığı servisinden oluşur.

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıkları yürütür.

3-Personel Müdürlükleri

Personel Müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,

c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

ç)Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.